Bioproject van de stad Chemnitz / Oktober 2018

TU-Chemnitz: Modelproef voor gebruik met filterdeksels

89,5 % vond dat de filterafdekking de stank verminderde

TARGET:

Aangezien de stankoverlast die wordt veroorzaakt door bakken voor organisch afval door de bevolking vaak wordt aangevoerd als een reden tegen gescheiden inzameling, werden de bestaande bakken voor organisch afval op geselecteerde plaatsen in de stad Chemnitz vervangen door bakken met hetzelfde volume, waarvan de deksels werden voorzien van een stankfilter. Het doel was te testen of deze bijdroegen tot een vermindering van de stank in de omgeving van de bakken voor organisch afval. Dit is gebeurd op 34 locaties, waarbij rekening is gehouden met verschillende nederzettingsstructuren, met de nadruk op dichte bebouwing, aangezien de ervaring heeft geleerd dat zich daar de meeste problemen met betrekking tot stankoverlast voordoen.

** RESULTAAT.

Bij de enquête aan het eind van de proefperiode (augustus tot november) werd een respons van 30% bereikt.

Vóór het gebruik van het filterdeksel was 83% van de respondenten van mening dat de biobak overlast veroorzaakte. In grote woonwijken (GWA) kwam constante overlast vaker voor (29%) dan in flatgebouwen (MFH - 18%). Ook in flatgebouwen overheerste de verklaring dat de bak voor organisch afval helemaal geen overlast veroorzaakt.

Hinder veroorzaakt door de vuilnisbak voor organisch afval .

Vóór het gebruik van het filterdeksel werd stank genoemd als de meest voorkomende vorm van overlast in beide onderzochte vestigingsstructuren - grote appartementencomplexen en flatgebouwen. 89,5% was van mening dat dit door het gebruik van het filterdeksel kon worden verminderd.

Insecten en maden zijn ook een bron van overlast. Hier werd door 81% van de respondenten een vermindering door de filterbedekking geconstateerd, zonder verschillen tussen grote appartementencomplexen en flatgebouwen. Schimmels en andere overlast, zoals vochtophoping in de bakken voor organisch afval, vormen een eerder gering overlastpotentieel. Hier werd slechts een lichte vermindering van deze problemen geconstateerd door het gebruik van het filterdeksel.

Volgens hun verklaringen gebruikt ongeveer 10% van de ondervraagden de biobak nu vaker dan vroeger vanwege het filterdeksel. Dit geldt voor 14% van de bewoners in flatgebouwen in binnensteden en 7% van de bewoners in grote appartementencomplexen. Het percentage niet-gebruikers van organische afvalbakken is over het geheel genomen gedaald tot 1%. In appartementsgebouwen wordt de bak voor organisch afval nu door iedereen gebruikt, hoewel vóór de test nog 4% van deze huishoudens verklaarde dat zij de bak voor organisch afval nooit gebruiken. Het gebruik van dit filterdeksel leidt dus tot een zekere verhoging van de aanvaarding van de bak voor organisch afval.

datum
10.10.2018
andere onderwerpen
< alle berichten >
DIN EN ISO 9001 Koninklijke Vereniging voor Afval- en Reinigingsmanagement Samen Geven We Afval een Nieuw Leven